De website Wandelenmetelkaar.nl gaat zorgvuldig om met het verzamelen, invoeren en analysere van de gegevens op deze website. Helaas is het mogelijk dat er fouten ontstaan op onze website of de getoonde informatie niet juist is.

Wandelenmetelkaar.nl is een website van de onderneming Internet Pulse. Wandelenmetelkaar.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Internet Pulse of door u aan Internet Pulse middels de website Wandelenmetelkaar.nl of anderszins langs elektronische weg.

Het gebruiken van de website Wandelenmetelkaar.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van diensten of producten als resultaat van informatie verkregen via Wandelenmetelkaar.nl is derhalve uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Wandelenmetelkaar.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Internet Pulse via deze website Wandelenmetelkaar.nl. Internet Pulse aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Ook garandeert Wandelenmetelkaar.nl niet dat aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken hiervan.